Δραστηριότητες

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης με το επιστημονικό υπόβαθρο και τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών του λειτουργεί ενισχυτικά  στην υλοποίηση των προσδοκώμενων έργων που αναλαμβάνουν οι Δημοτικές αρχές της χώρας. Θεωρώντας ότι στην τόσο κρίσιμη οικονομική και κοινωνική περίοδο που διανύουμε θα πρέπει να αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του κάθε δημότη, το Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει:

 • Τη Διοργάνωση Σεμιναρίων, Διαλέξεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων με προσκεκλημένους επιστήμονες και σημαντικές προσωπικότητες από τον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο.
 • Συνεργασίες με Διεθνείς Οργανισμούς, Φορείς της Α’ βαθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, Ερευνητικά Κέντρα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς στον ευρωπαϊκό και ευρύτερο Διεθνή Χώρο.
 • Αξιοποίηση του θεσμού της Χορηγίας καθώς και των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων Εθνικών ή Διεθνών Οργανισμών.
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για τον προγραμματισμό και την ωρίμανση έργων των ΟΤΑ, όπως:
  • Ένταξη Έργων σε προγράμματα όπως το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020), Ψηφιακή σύγκλιση, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 κλπ.
  • Κατάρτιση τεχνικών Δελτίων
  • Υποστήριξη κατά τη Διαδικασία Ωρίμανσης Έργων
 • Υλοποίηση ερευνών μέτρησης αναγκών του Δήμου, όπως και μέτρηση του Βαθμού Ικανοποίησης των Δημοτών από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, μέσω Δημοσκοπήσεων που έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε.
 • Υποβολή προτάσεων σε περιβαλλοντολογικά προγράμματα
 • Υποβολή προτάσεων για προγράμματα της Ε.Ε. 
 • Υποβολή προτάσεων για διακρατικά Προγράμματα (Urbact, Interreg Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Fyrom κ.λπ.)
 • Υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Κατάρτισης
 • Υποστήριξη σε υποθέσεις που αφορούν κοινωνικά ζητήματα
 • Νομική Υποστήριξη σε θέματα νομοθεσίας έργων, προμηθειών, μελετών και εργασιών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων Δημοσιότητας
 • Υλοποίηση μελετών που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός κ.λπ.)
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την αποκατάσταση περιβαλλοντικών προβλημάτων (υδάτινοι πόροι, περισυλλογή, στον διαχωρισμό και ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και στην επιλεκτική επαναχρησιμοποίηση τους, σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας  κ.λπ.), όπως  και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υποβολή προτάσεων για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση τους και η συμμετοχή στη αξιοποίηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
 • Ανάληψη Μελετών οργάνωσης ΟΤΑ
 • Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Διερεύνηση αναγκών για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου των ΟΤΑ
Share This