Σκοπός

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης είναι ένας επιστημονικός φορέας ο οποίος συστάθηκε με σκοπό να συνδράμει ενισχυτικά με τη συσσωρευμένη εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο των στελεχών του στην υλοποίηση των προσδοκώμενων έργων που αναλαμβάνουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο διαθέτει:

  • Εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, κατάρτισης, εργασιακών σχέσεων και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
  • Πολυετή πείρα στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων για φορείς και επιχειρήσεις
  • Ιδιαίτερη εμπειρία εκπόνησης μελετών κάθε τύπου για τις ανάγκες αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Εξειδικευμένη γνώση των διαρθρωτικών πολιτικών της Ε.Ε και των χρηματοδοτικών πηγών σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
  • Εξειδικευμένη εμπειρία στην αξιολόγηση σχεδίων και έργων.
  • Εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό με ευρεία εμπειρία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  • Εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών – συμβούλων σε Ελλάδα και Βρυξέλλες που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και μελέτης
  • Εξασφαλισμένη διεπιστημονικότητα στις ομάδες εργασίας.
Share This