Ταυτότητα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης (ΕΙΑ) είναι ένας Επιστημονικός Φορέας που ιδρύθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2003.

Στο διάστημα της μέχρι σήμερα της δραστηριοποίησής του έχει παράσχει τις υπηρεσίες σε δεκάδες φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχοντας σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς και διεθνείς εταίρους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι μέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει σε τοπικό και διεθνές επίπεδο να συνδράμει στην ανάδειξη και επίλυση θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και στην προώθηση ενεργειών για διευκόλυνση της ένταξης έργων των Δήμων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης με το επιστημονικό υπόβαθρο και τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών του λειτουργεί ενισχυτικά στην υλοποίηση των προσδοκώμενων έργων που αναλαμβάνουν οι Δημοτικές αρχές της χώρας. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αυτοδιοίκησης αποτελείται τόσο από έμπειρα στελέχη, όσο και από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αλληλοσυμπλήρωση των πεδίων εξειδίκευσης, η πολυσυλλεκτικότητα της επιστημονικής γνώσης και η γόνιμη διασταύρωση αρχών και προσεγγίσεων.

Share This