2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Interreg-IPA CBC “Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020”

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg IPA CBC (Ελλάδα – Αλβανία)

Περιοχή εφαρμογής: 

Έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα (Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο) και τέσσερις (4) αλβανικές περιφέρειες (Αυλώνα, Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, Μπεράτι).

Προϋπολογισμός:

Άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ).

Περίοδος υποβολής: 20/9/2016 – 19/12/2016

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, δημόσιες αρχές
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ)
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. 

Αντικείμενο: 

Tο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA CBC» αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο (2) προτεραιότητες:
1. Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών
2. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η 2η Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων αφορά στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος:

1.a Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, δικτύων και υπηρεσιών πληροφοριών και επικοινωνιών, και επενδύσεις σε συστήματα και εγκαταστάσεις διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων, απορριμμάτων και ενέργειας.

1.b Προστασία του περιβάλλοντος και περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

2.d Ενίσχυση του τουρισμού και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

2.g Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)

Ενδεικτικές Δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

Σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών:

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών παροχής νερού, των συστημάτων ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού καθώς και της διαχείρισης λημμάτων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση του διασυνοριακού οδικού δικτύου και των υποδομών των λιμανιών.
 • Ανάπτυξη συστημάτων μεταφορών και εφαρμογών ΤΠΕ.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
 • Κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών.
 • Μικρής κλίμακας επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους.
 • Ανάπτυξη κοινών συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και έγκαιρης ειδοποίησης.
 • Μικρής κλίμακας κατασκευές για την πρόληψη κινδύνου και την αποτροπή των φυσικών καταστροφών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
 • Πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού για χρήση ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά την προώθηση της τοπικής οικονομίας:

 • Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και μη, φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και του πολιτισμού.
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση του τουρισμού.
 • Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της συντήρησης και της διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων.
 • Αποκατάσταση, προστασία και προώθηση των σημαντικών πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της παραγωγικότητας.
 • Ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
 • Διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας.

Δημοσίευση: 28/9 /2016

Share This