2η Πρόσκληση Interreg «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 20/9/2016 – 19/12/201

Αντικείμενο: Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

  • Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές)
  • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ)
  • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. 

Προϋπολογισμός:

  • Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές (Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 4.705.883 €)
  • Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων (Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 10.588.235 €)

Δημοσίευση: 20/9 /2016

Share This