Έργο Craftin (Interreg ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τίτλος προγράμματος: Craft in Action
Ακρωνύμιο: Craftin
Πρόγραμμα: Interreg ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013
Τρέχουσα κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Περίοδος υλοποίησης: …
Προϋπολογισμός: 401.425,00€
Εταίροι:

  • ΕΙΑ,  Ελλάδα (συντονιστής)
  • EULEDA (Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης) – Αλβανία (συντονιστής)
  • Δήμος Πωγωνίου, Ελλάδα
  • Δήμος Πωγωνίου, Αλβανία
  • Δήμος Δελβίνου, Αλβανία

Ιστοσελίδα: www.craftin.eu

ΣΤΟΧΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Στόχος του προγράμματος ήταν να εξασφαλιστεί η επιβίωση των παραδοσιακών τεχνών, θεωρώντας αυτές ένα πολύτιμο και πολλά υποσχόμενο πολιτιστικό κεφάλαιο, ικανό να προσελκύσει νέο ανθρώπινο δυναμικό. Το πρόγραμμα επίσης είχε σαν στόχο να λειτουργήσει ως ένα κεφάλαιο θεματικού τουρισμού, το οποίο θα ενισχύσει την περιοχή με ένα ακόμη πλεονέκτημα στην “μάχη” για την προσέλκυση τουριστικών κεφαλαίων.

Η υλοποίηση του έργου θα έχει πολλά θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής. Αυτά θα είναι τα εξής:

1. Διατήρηση πολύτιμης γνώσης που θεωρείται πολιτιστικό κεφάλαιο.
2. Υποστήριξη της διατήρησης των αξιόλογων αντικείμενων πολιτιστικής αξίας και κληρονομιάς.
3. Καταπολέμηση της ανεργίας, και παροχή ισχυρής υποστήριξης σε έναν τομέα υψηλών δυνατοτήτων, όπως αυτός της χειροτεχνίας.
4. Προώθηση της κινητικότητας του πολιτιστικού κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού, καθώς οι δράσεις του έργου θα προωθήσουν την κινητικότητα των τεχνητών στην διασυνοριακή περιοχή.
5. Διαφοροποίηση και προώθηση του τουριστικού τομέα ως οικονομικό πόρο που δημιουργεί  διαφοροποίηση και καινοτόμο ζήτηση στην αγορά εργασίας των δύο περιοχών.
6. Ενίσχυση και προώθηση της διαδικασίας της διεθνοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των δύο περιοχών.
7. Προώθηση, μιας συστηματικής δράσης μέσω της μόνιμης πλατφόρμας, η οποία θα ενσωματώσει το εδαφικό σύστημα (περιβάλλον, το τοπίο και κοινωνικό-παραγωγικά συστήματα), τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα) και την πολιτιστική κληρονομιά (γνώση, διατήρηση, διαχείριση και αποτελεσματικότητα υπηρεσιών).
8. Σχεδίαση ενός οδικού χάρτη για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια της διαδικασίας και θα καθοδηγεί – προσανατολίζει τις τοπικές πολιτικές.

Δημοσίευση: 16/1/2016